-- ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการบันทึกให้ครบ เนื่องจากระบบจะปิดสำหรับการบันทึกข้อมูลของปี 2560 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-3388 ต่อ 309-310 คุณพัฒนา(ออม) และคุณอดุลย์) --
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

วันที่ 20-22 มีนาคม 2559

สถานที่: ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20-22 มีนาคม 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวยทาง ขั้นตอนการดำเนินการโครงการฯ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการคนพิการรายกรณี (case manager) ประกอบด้วยผู้แทนคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครในการสำรวจข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 185 คน

ลืมรหัสผ่าน |