-- ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการบันทึกให้ครบ เนื่องจากระบบจะปิดสำหรับการบันทึกข้อมูลของปี 2560 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-3388 ต่อ 309-310 คุณพัฒนา(ออม) และคุณอดุลย์) --
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ

 

โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ประจำปี ๒๕๕๗

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ๗ ดัชนี ๘ องค์ประกอบ และ ๒๖ ตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างแม่นยำ และสามารถกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต        คนพิการได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ โดยดัชนี ๗ ด้าน ของมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย ๑) สิทธิและความเท่าเทียม ๒) สุขภาวะคนพิการ ๓) การศึกษา ๔) อาชีพ การจ้างงานและรายได้ ๕) การออกสู่สังคม ๖) กีฬาและนันทนาการ และ ๗) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินการศึกษา เรื่อง “การติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ” เพื่อดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ รวบรวม จัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการที่พัฒนาขึ้น ในลักษณะข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการในพื้นที่ ๓๒ ตำบลนำร่องในพื้นที่ทั่วประเทศ จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้ ๑) ควรมีการขยายผลการเก็บข้อมูลคนพิการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่        ในรูปแบบของคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ ๓) ควรมีการพัฒนาสารสนเทศด้านสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างเป็นระบบ

 

ด้วยสภาพปัญหา ความสำคัญของคนพิการไทยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการนำข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “การเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบ และให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นการค้นหาและประชาสัมพันธ์คนพิการต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกที่มีต่อคนพิการ ทำให้สังคมได้ประจักษ์ว่าคนพิการไทยเป็นพลเมืองที่มีผลิตภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันสำหรับทุกคน (Inclusive Society) ตามเป้าหมายในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ผ่านเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพชีวิต    คนพิการ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

๒. เพื่อศึกษาและรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติให้ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ (capacity building) กลไกคณะทำงานและกลไกการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

๑ กลุ่มเป้าหมายการสำรวจคุณภาพชีวิต

– กลุ่มตัวอย่างคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตของศูนย์การเรียนรู้คนพิการในชุมชน จำนวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวต้องเป็นตัวแทนของประชากรคนพิการในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักการทางสถิติ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

๒  กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ

– กลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่งตั้งภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร จำนวนจังหวัดละไม่ต่ำกว่า ๒ คน

– กลไกการสำรวจข้อมูลในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้คนพิการในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง จำนวนจังหวัดละไม่ต่ำกว่า ๔ คน

 

โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม
: กรณีศึกษาการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล ประจำปี ๒๕๕๘

 

         ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษา เรื่อง “การติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ” เพื่อดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ รวบรวม จัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนพิการ ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการที่พัฒนาขึ้น ในลักษณะข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการในพื้นที่ ๓๒ ตำบลนำร่องในพื้นที่ทั่วประเทศ จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้ ๑) ควรมีการขยายผลการเก็บข้อมูลคนพิการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในรูปแบบของคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ ๓) ควรมีการพัฒนาสารสนเทศด้านสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างเป็นระบบ

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษาเรื่อง “การเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการแพทย์การศึกษา การประกอบอาชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ผ่านเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และพัฒนาศักยภาพ (capacity building) กลไกคณะทำงานมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการ และรายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การวางแผน และการติดตามสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบ

 

ผลจากการดำเนินงานโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ในปี ๒๕๕๗ นำมาสู่ข้อเสนอที่สำคัญคือ ๑) ควรมีการขยายผลการเก็บข้อมูลคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มขึ้น โดยพยายามให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ๒) ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๗ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการ ๓) การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ และกลไกการสำรวจข้อมูลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้เป็นผู้จัดการคนพิการรายกรณี (case manager) รวมทั้งเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจภายใต้กลไกใหม่  ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำลังพิจารณาให้มีขึ้น (ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด หรืออาจเรียกในชื่ออื่นๆ) ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “การเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม : กรณีศึกษาการส่งเสริมสิทธิคนพิการตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล” ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และการช่วยเหลือคนพิการตามความต้องการจำเป็น ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลหรือรายกรณี โดยการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การมีงานทำ กระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมกำกับตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล อย่างเป็นระบบ อันจะนำผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและรายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

๒. เพื่อติดตามผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่ได้รับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลในปี ๒๕๕๗ และเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของคนพิการในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

๓. เพื่อจัดทำรายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคลรายใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘  ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔. เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเชิงพื้นที่ ให้มีความรู้และทักษะในการสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ และเป็นผู้จัดการคนพิการรายกรณี (case manager) ตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

๑. กลุ่มเป้าหมายเชิงการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

– กลุ่มตัวอย่างคนพิการร้อยละ ๕ ที่ได้รับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลในปี ๒๕๕๗

๒. กลุ่มเป้าหมายเชิงขยายผลการสำรวจคุณภาพชีวิต

– กลุ่มตัวอย่างคนพิการ จำนวน ๗๗ จังหวัด ที่เป็นตัวแทนของประชากรคนพิการ ตามหลักการทางสถิติ ในปี ๒๕๕๘  โดยเป็นบุคคลพิการที่มีความพิการระดับรุนแรง และต้องได้รับการวางแผนให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

– กลุ่มตัวอย่างคนพิการร้อยละ ๕ ที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี ๒๕๕๗ เป็นตัวแทนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล

– กลุ่มตัวอย่างคนพิการร้อยละ ๕ ที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี ๒๕๕๘ เป็นตัวแทนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล

๓. กลุ่มเป้าหมายเชิงพัฒนา

– ผู้จัดการคนพิการรายกรณี (case manager)  ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๓ คน, ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๐ ศูนย์ๆ ละ ๑ คน และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ๒ คน โดยทำหน้าที่เป็น         ผู้ประเมินตามตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับการตอบสนองตามความต้องการของคนพิการรายบุคคล โดยดำเนินการให้มีการจัดบริการ การประสานงาน การติดตามกำกับการ (monitoring) การประเมินผล และการพิทักษ์สิทธิ ให้   คนพิการได้รับการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นอย่างเหมาะสม

ลืมรหัสผ่าน |