-- ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการบันทึกให้ครบ เนื่องจากระบบจะปิดสำหรับการบันทึกข้อมูลของปี 2560 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-3388 ต่อ 309-310 คุณพัฒนา(ออม) และคุณอดุลย์) --
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
ลิงค์เชื่อมโยงไปเว็บอื่นๆ
หน่วยงานภาครัฐ

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กรมกิจการผู้สูงอายุ  
ลืมรหัสผ่าน |