-- ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการบันทึกให้ครบ เนื่องจากระบบจะปิดสำหรับการบันทึกข้อมูลของปี 2560 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-3388 ต่อ 309-310 คุณพัฒนา(ออม) และคุณอดุลย์) --
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร
cover รายงานสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

 

 

capture-20170522-172920 เอกสารประกอบการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๐ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๐

ใบสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๐

แบบฟอร์มการให้คะแนน

 

 

Untitled	 	แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) pdf. (2560) แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ประจำปี ๒๕๖๐แนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ประจำปี ๒๕๖๐

 

Untitled แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) pdf. (2560)

แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ส่งบันทึกข้อตกลงกรมบัญชีกลาง

บันทึกข้อตกลงกรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลงกรมบัญชีกลาง (คชจ.โครงการเสริมพลังคนพิการฯ)
jjj เอกสารขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559 (ส่ง พมจ.)

หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือคนพิการต้นแบบ ปี 2559

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559

ใบสมัครคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559

แบบฟอร์มการให้คะแนนคนพิการต้นแบบ

ex การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

วิธีการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

555 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20-22 มีค. 2559 (รุ่นที่ 1) และ วันที่ 23-25 มีค. 2559 (รุ่นที่ 2)

สรุปผลโครงการเสริมพลังคนพิการ สร้่างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ปี 2558

เรียนรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและเกณฑ์การประเมิน

ผู้จัดการคนพิการรายกรณี Case Manager

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบกรอกข้อมูลออนไลน์โครงการเสริมพลังคนพิการฯ ปี 2559

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โครงการเสริมพลังคนพิการฯ ปี 2559)

Pok1 คู่มือมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ“โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” ปี 2559คู่มือมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” ปี 2559
Untitled แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Untitled2 หนังสือส่งถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือโอนเงินโครงการเสริมพลังคนพิการฯ และซักซ้อมการดำเนินงาน ปี 2559
หนังสือแนวทางในการดำเนินการสำรวจข้อมูลการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ค่าใช้จ่าย)

1 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-18 มีค. 2558 ชุดที่1

เอกสารประการประชุมเชิงปฏิบัตการฯลฯ Word Document

เนื้อหาบทบาทศูนย์ฯ Word Document

เนื้อหาแผนรายบุคคลฯ Word Document

ใบงานแผนรายบุคคลฯWord Document

บทบาทศูนย์ฯ Power Point 

มาตรฐานฯPower Point

2 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

และกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ 16-18 มีค. 2558 ชุดที่2

ใบงานทำแผนดำเนินงานจังหวัดฯWord Document แผนรายบุคคลฯPower Point

3 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ

และกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ 
ระหว่างวันที่ 16-18 มีค. 2558 ชุดที่3

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการเสริมพลังคนพิการ(ปี 2557)Power Point

4 เอกสารคู่มือ

01คู่มือกลไกPdf 02คู่มือกลไกเนื้อหาPdf

5 เอกสารแนวคิดพื้นฐานฯ

0001ความรู้พื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตPdf 0002ความรู้พื้นฐาน ด้านการวิจัยPdf 0003เรียนรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการPdf 0004แนวคิดเรื่องการประเมินผลPdf 0005เอกสารเรียนรู้กลไกสำรวจPdf 0006สรุปสาระรวบยอดPdf

6 เอกสารสมัครคนพิการต้นแบบ

แบบฟอร์มการให้คะแนนคนพิการต้นแบบ58Pdf ใบสมัครคนพิการต้นแบบ58Pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือก58 ปรับPdf

ลืมรหัสผ่าน |