-- ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการบันทึกให้ครบ เนื่องจากระบบจะปิดสำหรับการบันทึกข้อมูลของปี 2560 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-3388 ต่อ 309-310 คุณพัฒนา(ออม) และคุณอดุลย์) --
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
คำถามที่พบบ่อย / FAQ

 

 ไม่มีรหัสสำหรับในการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ
 สามารถสมัครได้หน้าเว็บโครงเสริมพลังฯ ด้านขวามือตรงเข้าสู่ระบบให้คลิ๊ก Register หรือลงทะเบียนใหม่ แล้วกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้บันทึกข้อมูลได้เลย

การเบิกจ่ายสามารถใช้เป็นค่าทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ
ได้ อาจทำเป็นทำงานนอกเวลาหลังเลิกงาน หรือทำวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อลงพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูล และหรือเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ  ซึ่งเป็นพนักงานกองทุนหรือเจ้าหน้าที่ของ พมจ.ก็ได้เช่นกัน

 

การเบิกจ่ายสามารถใช้เป็นค่าลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ
ได้ สำหรับเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

 

การจ้างบุคคลอื่นในการดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล การบันทึกข้อมูล การจัดทำแผนรายบุคคลและการติดตามแผนรายบุคคล สามารถจ้างใคร และจ้างทำอะไรได้บ้าง อย่างไร ?

ตอบ
สามารถจ้างได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยจะต้องลงทะเบียบผู้ค้ากับภาครัฐไว้แล้ว ส่วนรายละเอียดว่าจะจ้างทำอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับจังหวัดต้องการจะจ้างให้ทำอะไรบ้าง หรือถ้าต้องการทำทั้งหมดก็สามารถดำเนินการจ้างได้ แต่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเก็บไว้สำหรับการจัดประชุมสำหรับโครงการด้วย

 

การจ้างบุคคลภายนอกโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ
 สามารถสมัครได้หน้าเว็บโครงเสริมพลังฯ ด้านขวามือตรงเข้าสู่ระบบให้คลิ๊ก Register หรือลงทะเบียนใหม่ แล้วกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้บันทึกข้อมูลได้เลย

 

จัดประชุมสามารถจัดได้กี่ครั้ง อะไรบ้าง ?

ตอบ
การจัดประชุมเกี่ยวกับโครงการเสริมพลังคนพิการฯ สามารถจัดประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการได้ไม่กำหนดว่ากี่ครั้งดูตามความเหมาะสมว่าจะจัดเกี่ยวกับการวางแผนการสำรวจการจัดเก็บข้อมูล   การวางแผนการลงพื้นที่ การวางแผนเพื่อการทำแผนรายบุคคลทั้งในส่วนของการติดตามและจัดทำแผนรายใหม่ (อาจ 1-2 ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีการจัดประชุมเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559 ด้วย

 

การจัดประชุมสามารถจ่ายค่าอะไรได้บ้าง ?

ตอบ
ในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง สามารถใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าผลิตเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม /ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะเดินทาง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตุการณ์ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ..จังหวัด เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด และเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วให้ส่งสำเนาคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงมาให้ที่ พก. (กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล 1 ชุด)

 

ถ้าเงินเหลือสามารถนำมาซื้อวัสดุ หรือทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ
สามารถทำได้โดยการเขียนขออนุมัติที่แสดงถึงการดำเนินงานของโครงการเสริมพลังคนพิการฯ หรือเผื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ โดยใช้ทำอะไร เพื่อประโยชน์อะไร มีผลอย่างไรในโครงการ

อัตราค่าใช้จ่ายในการสำรวจ บันทึก ติดตามและจัดทำแผนรายบุคคล  ?

ตอบ
ค่าเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม ไม่เกินชุดละ 100 บาท
ค่าบันทึกข้อมูลลงคอมฯ/ระบบฯ ไม่เกินชุดละ 20 บาท
ค่าจัดทำ/ติดตาม แผนพัฒนารายบุคคล ไม่เกินชุดละ 100 บาท

 

ลืมรหัสผ่าน |