รูปภาพประกอบสวัสดิการคนพิการ

สวัสดิการคนพิการ

การศึกษา

สถานพยาบาลที่ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการ

สถานพยาบาลรัฐบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการได้ทุกแห่ง สถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการได้แก่ (๑) โรงพยาบาลเพชรเวช เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหา...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

ด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ดาวน์โหลด 3. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลัก...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) [Download เอกสารที่นี่]

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 23 กุมภาพันธ์ 2557 08:19 ฮิต: 1659 กรมพัฒนาสังคม...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

คู่มือท่องเที่ยวคนพิการ สูงอายุ

คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑ อ าเภอ ๑๕ สถานที่ ในโครงการ ปาก๋ันแอ่วกอย คอยสร้างทางเตียว เหลียวมาอู้ก๋ัน (ป๊ะก๋ันแหมเตื่อ) [Download เอกสาร]...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>