รูปประกอบการดูแลสุขภาพของคนพิการ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

  • คนพิการด้านการเคลื่อนไหว
  • คนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม
  • คนพิการทางสติปัญญา
  • คนพิการทางการเรียนรู้
  • คนพิการทางการมองเห็น
  • คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
  • คนพิการทางออทิสติก