สื่อและเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการ

เทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการประเภทอุปกรณ์ช่­วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวก มีดังนี้
1.บกพร่องทางการเห็น ได้แก่ อักษรเบรลล์ สเลทและสไตลัส เป็นต้น
2.บกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ เครื่องช่วยฟังและกล้องเว็บแคม

<< Back