ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก

ทันตกรรมสำหรับออทิสติก(Autistic) วิทยากร โดย อ.ทพญ.มาลี อรุณากูร ม.มหิดล จากงานประชุมเครือข่ายทันตบุคลากรสร้างเสร­ิมสุขภาพช่องปากคนพิการ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ อ่านSlide Presentation ประกอบเพิ่มเติมจาก www.oha-th.com

<< Back