ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาทางจิตเวช ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ต้องมีความรู้และทักษะ ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการบำบัดทางจิต การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช  รวมทั้งการบำบัดทางจิต ทั้งจิตบำบัดรายบุคคล รายกลุ่ม สิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดพฤติกรรมบำบัด รวมถึงการผูกยึด และการจำกัดพฤติกรรมเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้อย่างเหมาะสม 

<< Back