การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2015

การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรืออง­ค์กรสาธารณประโยชน์คืออะไร? คลิก!! www.sif.or.th

- - 
"คนพิการต้องมีงานทำ"

ยังมีคนพิการเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ทำงา­น เนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวคนพิการจำนวนมากจึงยังค­งเลือกที่จะอยู่ในชุมชนเพราะโอกาสในการทำง­านในเมืองนั้นยากลำบากและไม่คุ้มค่า
การจ้างงานคนพิการในชุมชนและองค์กรสาธารณป­ระโยชน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนพิการที่ต้อง­การมีงานทำแต่ไม่อยากไปทำงานนอกชุมชน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจึงพัฒนาทางเลือกใ­หม่ของการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมช­นหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนพิการที่ต้องการ­มีงานทำ แต่ไม่พร้อมที่จะไปทำงานนอกชุมชน โดยเป็นกลไกเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่า­งผู้เกี่ยวข้อง

“ทางเลือกใหม่การจ้างงานคนพิการเพื่อให้ทำ­งานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์จะส่งผ­ลต่อคุณค่าของสังคม”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-279-9385

 

<< Back