เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน สามารถทำให้มนุษย์เราใช้ชีวิตได้อย่างเท่า­เทียมกันได้อย่างไร ติดตามนวัตกรรมต่างๆที่คิดค้นเพื่อคนพิการ­ได้จากรายงาน

<< Back