ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น

มาส่วนหนึ่งของโครงการ ด้วยการจัดหนังสือเสียงด้วยตัว เพื่อให้คนพิการทางด้านสายตาได้มีโอกาสศึก­ษาค้นคว้าหาความรู้ และความบันเทิงจากหนังสือเสียงที่จัดทำขึ้­นเพื่อพวกเขา 
"เสียงของคุณ คือดวงตาของเขา"

<< Back