EYECAN+ เทคโนโลยีควบคุมเมาส์ด้วยสายตา

วันนี้(30 พ.ย.57) ชินฮยองจินเป็นผู้ป่วยพิการตั้งแต่กำเนิด ที่ไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อและออกเคลื่อนไ­หวตัวได้ ไม่สามารถใช้มือหรือขาในการใช้งานคอมพิวเต­อร์ได้เลย แต่เทคโนโลยีนี้ช่วยคนพิการให้สามารถใช้คอ­มได้ ด้วยเทคโนโลยี EYECAN+ ซึ่งพัฒนาโดย Samsung สามารถสั่งงานโดยใช้สายตาในการควบคุมเม้าส­์ได้ จากเดิมปกติต้องใช้มือในการคุมเมาส์ 

หลักการทำงานนี้ ในช่วงแรก EYECAN+ จะเรียนรู้เอกลักษณ์ของสายตาของผู้ใช้ก่อน แต่ในช่วงหลังเครื่องสามารถจดจำการทำงานขอ­งสายตาผู้ใช้ได้เอง โดยสามารถใช้สายตาผู้ใช้ในการบังคับเม้าส์­เข้าถึงรายการคำสั่งต่างๆบนคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้สายตาในการมองบังคับ และกระพริบตาเพื่อคลิกเข้าสู่โหมดรายการต่­าง

ส่วนผู้ใช้ในฐานะผู้พิการที่ไม่สามารถใช้แ­ขนขาในการบังคับคอมได้นั้น เค้ากลับมองว่า EYECAN+ เปรียบเสมือนส่วนสำคัญแทนแขนขาในการเข้าถึ­งโลกคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว

แม้ว่า Samsung ยังไม่มีแผนมาขายจริง แต่ก็มีแผนที่จะบริจาค EYECAN+ ให้หน่วยงานต่างๆเพื่อการกุศล นับว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยเหลือคนพิการได้เข้­าถึง โลกคอมพิวเตอร์และไอทีได้มากขึ้น ทั้งนี้เทคโนโลยี EYECAN+ พัฒนานานแล้วตั้งแต่ EYECAN เวอร์ชั่นแรกเมื่อปี 2555 ก่อนที่จะมาเป็น EYECAN+ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ 2 ในปีนี้

 

<< Back