สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา

โครงการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมศักยาภาพ ผู้ดูแล และคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒน­าคุณภาพชีวิต และคนพิการแห่งชาติ (พก) ดำเนินงานโดยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต (เรื่อง..สิทธิประโยชนของผู้ดูแลคนพิการ โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา สำนักงาน พมจ.เชียงใหม่ วันที่ 5-7 กันยายน 2556 อำนวยการเผยแผ่โดย สานสัมพันธ์เชียงใหม่ และมูลนิธิ แก้ว-อรุณ / จังหวัดเชียงใหม่

<< Back