รูปภาพประกอบเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ

Technology (เทคโนโลยี)

การศึกษา

สื่อการให้กำลังใจคนพิการเพื่อการปรับตัว

สื่อการให้กำลังใจคนพิการเพื่อการปรับตัว "สุขภาพจิตคนพิการ และการสนับสนุนด้านจิตใจ" ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ CBR

ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ "การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน" โดย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแฟทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข [Download เอกสาร] ...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

พร้อมให้บริการ ตู้บริการTTRS เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ตู้คีออสแปลภาษามือ - Thai Telecommunication Relay Service Kiosk เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ตู้คิออสแปลภาษามือ(TTRS Kiosk) เพื่อช่วยให้ผู้พิการสื่อสารกับบุคคลกับคนปกติได้ ภายในงานประชุม...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบลายน้ำทอง ปี 2557 นางสาวชุรดา โฉมจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

Universal Design

e-Book เกี่ยวกับ Universal Design.....[Download]

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

PowerPoint โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด

โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา ช่วงวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต [Download เอกสาร]

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

Working Together: People with Disabilities and Computer Technology

Assistive technology and computer applications for people with disabilities หมวดหมู่ การศึกษา สัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

Disability & Technology | Nicolas Huchet

Nicolas Huchet uses a mio-electric prosthesis every day since he suffered an accident at work in April 2002. He built a low cost open source 3D prosthesis...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>
การศึกษา

Assistive Technology in Action - Meet Sam

The Family Center on Technology and Disability (FCTD) and PACER Center are pleased to announce the release of our new assistive technology awareness series...

รายละเอียดเพิ่มเติม>>